کاربری چندگانه پوشش

با توجه به روند حرکت صنعت ساختمانی به سازه­های ماندگار، استفاده از سیستم زیپ به عنوان سقف بدون عیب و نقص، جهت نصب پانل­های سلولزی هوارسان و اجرای سیستم­های انرژی خورشیدی و طراحی­های مختلف با ورق­های دکوراتیو بدون نیاز به سوراخکاری و استفاده به عنوان بستر بام سبز (­پوشش گیاهی برروی سقف) امکان پذیر خواهد بود.

نصب سیستم انرژی خورشیدی بر روی پوشش سقف نهائی

اجرای بام سبز بر روی پوشش سقف نهائی